Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

 1. Általános rendelkezések

Jelen Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy Adatkezelő (ld. 2. pont) adatkezelése megfeleljen az EU 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) rendelkezéseinek.

A https://www.podadesign.hu üzemeltetője (Adatkezelő) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a weboldal semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, jelen Szabályzatban rögzített céltól eltérően nem használja fel.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Poda Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő/Vállalkozó)

Az adatkezelő levelezési címe: 2081 Piliscsaba, Nádor erdő u. 41.

Az adatkezelő e-mail címe: info@podadesign.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 655-1747

Honlap: https://www.podadesign.hu

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Info tv. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Info tv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A jelen Szabályzat – az Info tv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból a webáruház szolgáltatásait igénybe vevő személyek – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatják, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérhetik azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

Jelen Szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A weboldalon található tartalom (grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerző szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a webáruház felületén mindenki számára elérhető. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

Az Info tv. 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőst nem nevez ki.

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a https://www.podadesign.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 1. Értelmező rendelkezések

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 12. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított – vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Vállalkozó által üzemeltetett webáruház felületén személyes adataikat megadják, az Info tv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.
 13. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 1. A szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a webáruházban vásárlást bonyolít le, a weboldalt vagy közétett e-mail címet felkeresi, és/vagy hírlevélre feliratkozásával személyes adatait megadja. Ennek megfelelően kiterjed azon jogi személyek képviselőire is, ahol a képviselő személyes adatait adja meg. Jogi személyek adatai a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá nem tartoznak.

 1. Az adatkezelés célja

Személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és az Info tv. keretei között jogosult kezelni.

A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház kereskedelmi tevékenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás biztosítása, ennek érdekében Adatkezelő érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az érintett adatai is kezelésre kerülnek.

Vállalkozó a jelen Szabályzatban meghatározott keretek szerint jogosult az érintettek részére e-mailen hírlevelének kiküldésére, amely kizárólag csak a kereskedelmi tevékenységével összefüggésben tartalmazhat adatokat, tényeket vagy egyéb más információkat.

Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az Adatkezelő kifejezetten és folyamatosan lehetőséget biztosít webáruházának felületén vagy ezen szándékát az érintett a info@podadesign.hu e-mail címen jelentheti be az adatkezelőnek.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést Adatkezelő nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.

Amennyiben az érintett megrendelést ad le a webáruházban értékesített termékekre, akkor az érintett a szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a webáruház termék kiszállítását végző vállalkozó (FOXPOST Zrt.) részére nevét, címét és telefonszámát a szolgáltatás teljesítésének érdekében átadja a szállításért felelős vállalkozónak.

 1. A kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 1. Az adatkezelés időtartama

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Vállalkozó a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli. Az Info tv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Vállalkozó köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozást az alábbi adatfeldolgozó végzi:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Kft.

 • Telefon 0-24: +36 1-700-2323
 • FAX: +36 1-700-2254
 • Email: info@tarhely.com
 • Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
 • Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00-ig
 • 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Vállalkozó adatbázisát kellő gondossággal védi az illetéktelen behatolóktól és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető. A Vállalkozó gondoskodik az Info tv. 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására.

 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Info tv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Info tv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a panasztételhez való jogát az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, https://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: